Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

De naam “Koran”

Wie heeft het Boek van Allah de naam “de Koran” gegeven?

Alle lof zij Allah.

Jij hebt jouw eigen vraag als het ware zelf al beantwoord. Het is namelijk Allah Die Zijn Boek “de Koran” heeft genoemd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De maand Ramadan is het (d.w.z. de maand) waarin de Koran werd neergezonden”
(Hoofdstuk (2) al-Baqarah, vers, 185.)

En (interpretatie van de betekenis):

“Denken zij dan niet na over de Koran?”
(Hoofdstuk (4) an-Nisaa’, vers 82.)

“En wanneer de Koran wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijg, opdat jullie begenadigd zullen worden.”
(Hoofdstuk (7) al-Acraaf, vers 204.)

“Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun zielen en hun bezittingen gekocht, opdat er voor hen (daarvoor in de plaats) het Paradijs zal zijn. Zij strijden op de Weg van Allah, zij doden (anderen) en worden gedood. Een ware Belofte van Hem (die geschreven staat) in de Thora, het Evangelie en de Koran.”
(Hoofdstuk (9) at-Tawbah, vers 111.)

“En het is niet mogelijk dat deze Koran door iemand anders dan Allah wordt voortgebracht. Maar het is een bevestiging van dat wat daarvóór (aan Boeken) is (geopenbaard) en (het is) een Uiteenzetting van het Boek waarover geen twijfel bestaat, (afkomstig) van de Heer van de werelden.”
(Hoofdstuk (10) Yoenoes, vers 37.)

“Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de Koran) neergezonden als een Arabische Koran, opdat jullie zullen nadenken.”
(Hoofdstuk (12) Yoesoef, vers 2.)

“Wij vertellen jou (o Mohammed) de beste verhalen door middel van datgene wat Wij aan jou openbaarden van deze Koran. En jij behoorde daarvóór (d.w.z. voordat de Openbaring tot jou kwam) zeker tot de argelozen.”
(Hoofdstuk (12) Yoesoef, vers 3.)

“En voorzeker, Wij gaven jou zeven van al-Mathaanie (dit zijn de Verzen van Soerah al-Faatihah die herhaaldelijk worden gereciteerd) en (Wij schonken jou) de grandioze Koran.”
(Hoofdstuk (15) al-Hidjr, vers 87.)

“Wanneer jij dan de Koran voordraagt, zoek dan jouw toevlucht bij Allah tegen de verdreven satan.”
(Hoofdstuk (16) an-Nahl, vers 98.)

“Voorwaar, deze Koran leidt naar datgene wat juist is.”
(Hoofdstuk (17) al-Israa’, vers 9.)

“En Wij zenden (datgene) van de Koran neer wat een Genezing en Genade voor de gelovigen is. En het vermeerdert bij de onrechtplegers niets anders dan verlies.”
(Hoofdstuk (17) al-Israa’, vers 82.)

“Zeg: “Als de mensen en de djinns zich zouden verzamelen om met het gelijke aan deze Koran te komen, dan zouden zij niet met het gelijke hieraan kunnen komen, ook al zouden zij elkaar (hierbij) helpen.””
(Hoofdstuk (17) al-Israa’, vers 88.)

“En (het is) een Koran die Wij (in delen) hebben verdeeld, opdat jij het bedaard aan de mensen zult voordragen. En Wij hebben het (d.w.z. de Koran) in delen neergezonden.”
(Hoofdstuk (17) al-Israa’, vers 106.)

“Wij hebben de Koran niet aan jou (o Mohammed) neergezonden om jou te vermoeien.”
(Hoofdstuk (20) Taa-Haa, vers 2.)

“Verheven is Allah, de Koning, de Waarheid. En haast je niet met de Koran (o Mohammed), voordat zijn Openbaring aan jou vervolmaakt is. En zeg: “Mijn Heer, vermeerder mijn kennis.””
(Hoofdstuk (20) Taa-Haa, vers 114.)

“Taa-Sien. Dit zijn de Verzen van de Koran en (de Verzen van) een duidelijk Boek.”
(Hoofdstuk (27) an-Naml, vers 1.)

“En voorwaar, jij (o Mohammed) ontvangt de Koran zeker van de Zijde van de Alwijze, de Alwetende.”
(Hoofdstuk (27) an-Naml, vers 6.)

“Voorwaar, Degene Die jou (o Mohammed) de Koran heeft opgelegd, zal jou zeker terugvoeren naar de plaats van de Terugkeer.”
(Hoofdstuk (28) al-Qasas, vers 85.)

“Bij de nauwgezette Koran.”
(Hoofdstuk (36) Yaa-Sien, vers 2.)

“En voorzeker, Wij hebben de Koran vergemakkelijkt om (het) te (kunnen) gedenken. Is er dan iemand die hier lering uit trekt?”
(Hoofdstuk (54) al-Qamar, vers 40.)

“Voorwaar, het is zeker een Edele Koran.”
(Hoofdstuk (56) al-Waaqicah, vers 77.)

“Als Wij deze Koran zouden neerzenden aan een berg, dan zouden jullie deze zeker nederig zien splijten, uit vrees voor Allah.”
(Hoofdstuk (59) al-Hashr, vers 21.)

“Of vermeerder het. En reciteer de Koran in een langzame (duidelijke toon en) stijl.”
(Hoofdstuk (73) al-Moezzammil, vers 4.)

“Welnee! Het is een glorierijke Koran.”
(Hoofdstuk (85) al-Boeroedj, vers 21.)

Kan er na het lezen van al deze verzen nog enige twijfel bestaan over het feit dat Allah Degene is Die het Boek dat geopenbaard is aan Mohammed (vrede zij met hem) de naam “de Koran” heeft gegeven en niet Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) of iemand anders?

In het Arabisch komt het woord “Koran” van het woord “al-Qar”, wat verzamelen en het samenstellen van dingen betekent. Het wordt zo genoemd omdat het een verzameling is van alle Soewar (meervoud van Soerah). Er werd ook gezegd dat het zo genoemd is omdat het de vruchten van de eerder geopenbaarde boeken combineert, of omdat het alle soorten kennis combineert. (zie al-Itqaan door as-Soeyoetie, boekdeel 1, blz. 162-163)

Tot slot adviseren wij jou om goed te controleren wat jij leest, zodat jij niet in de war wordt gebracht door onbetrouwbare bronnen in boeken en tijdschriften die jou aan de waarheid doen laten twijfelen.

Moge Allah jou en ons zegenen met nuttige kennis en ons helpen in het verrichten van goede daden.

Islamqa.com

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden