Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Koran lezen zonder de betekenissen te begrijpen

Is het toegestaan om de Koran te lezen zonder de betekenis ervan te begrijpen?

Alle lof zij Allah.

Ja, het is toegestaan voor de gelovige mannen en vrouwen om de Koran te lezen zelfs als zij de betekenis niet begrijpen. Maar het is hun voorgeschreven de Koran te overpeinzen zodat zij het begrijpen. Ze dienen de Tafsier (exegese) boeken en boeken over de Arabische taal te raadplegen als ze over genoeg kennis beschikken.

Ook kunnen ze geleerden vragen naar dat wat zij niet begrijpen. Het punt is dat zij over de betekenissen nadenken. Want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou (o Mohammed) hebben neergezonden, opdat zij zullen nadenken over de Verzen ervan, en opdat de bezitters van verstand er lering uit zullen trekken.”
(Hoofdstuk (38) Saad, vers 29.)

De gelovige moet de betekenis overpeinzen. Dat wil zeggen dat hij aandachtig moet lezen en nadenken over de betekenis. Hij moet het doorhebben, zodat hij zijn voordeel daaruit kan halen. En als hij de betekenis niet volledig begrijpt, zal hij er toch veel van snappen. Dus laat hem zorgvuldig lezen, overpeinzen en begrijpen. Dit geldt ook voor vrouwen. De lezer moet zijn voordeel halen uit de Woorden van zijn Heer, Geprezen en Verheven is Hij. En de betekenis begrijpen om het in praktijk te zetten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Denken zij dan niet na over de Koran, of zitten er sloten op hun harten?”
(Hoofdstuk (47) Moehammad, vers 24.)

Onze Heer, Geprezen en Verheven is Hij, moedigt ons aan om Zijn Woorden te overpeinzen. Wanneer de gelovige man of vrouw het Boek van Allah leest, is het voorgeschreven om te overpeinzen, na te denken en aandacht te hebben voor wat men leest. Opdat men de Woorden van Allah zal begrijpen, hiervan leert en ernaar handelt. Tafsier (exegese) boeken die door geleerden zoals Ibn Kathier, Ibn Djarier, al-Baghawie, ash-Shawkaanie en anderen zijn geschreven, kunnen geraadpleegd worden. Er kan ook gebruik worden gemaakt van boeken over de Arabische taal. Ook kunnen geleerden die bekend staan om hun kennis en godsvrucht geraadpleegd worden over dat wat men niet begrijpt.

Sheikh cAbdoel-cAziez Ibn Baaz
(Fataawa Noer calad-Darb, boekdeel 1, blz. 332)

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden