Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Waarom spreekt Allah in de Koran soms in meervoud?

Waarom spreekt Allah in de Koran soms in meervoud?

(Alle) lof zij Allah.

Het antwoord op deze vraag bestaat uit twee delen:

Over het algemeen dient iedere gelovige ervan overtuigd te zijn dat achter elke Handeling van Allah een grote wijsheid schuilt, en het is niet nodig dat dit aan iedereen volledig moet worden uitgelegd. Dit is een soort beproeving, zoals Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“…om jullie te beproeven (en daarmee aan te tonen) wie van jullie de beste daden verricht.”
(Hoofdstuk (67) al-Moelk, vers 2.)

Om deze vraag op een meer gedetailleerde manier te beantwoorden: De Koran is geopenbaard in de taal van de Arabieren. En in het Arabisch is het correct om zowel het meervoud te gebruiken wanneer men over één persoon spreekt, als het enkelvoud. Maar het meervoud wordt gebruikt om respect en verheerlijking aan te duiden, en niemand verdient meer respect en verheerlijking dan Allah. Dus het enkelvoud wordt gebruikt om aan te tonen dat Hij Eén is, en geen partner of deelgenoten heeft. En het meervoud wordt gebruikt om Zijn Heerlijkheid en Majesteit, Verheven is Hij, te bevestigen.

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn) schreef in zijn boek Madjmoec ul-Fataawa belangrijke woorden die voor ons van belang kunnen zijn. Hij zei: “Wanneer wij kijken naar de Nabijheid van Allah tot ons, (dan zie we dat) dit soms in enkelvoud wordt vermeld, zoals in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij aanroept.””
(Hoofdstuk (2) al-Baqarah, vers 186.)

En in de volgende overlevering: “Degene Die jullie aanroepen, is nog dichterbij jullie dan de nek van jullie rijdier.”
(al-Boekhaarie en Moeslim)

En soms staat het in meervoud, zoals in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En Wij staan dichter bij hem dan zijn halsader.”
(Hoofdstuk (50) Qaaf, vers 16.)

Dit is net als de verzen (interpretatie van de betekenis):

“Wij dragen jou…voor.”
(Hoofdstuk (28) al-Qasas, vers 3.)

En (interpretatie van de betekenis):

“Wij vertellen jou…”
(Soerah Yoesoef: 3)

Dit gebruik in het Arabisch verwijst naar degene die geweldig is en helpers heeft die hem gehoorzamen. Wanneer zijn helpers iets op zijn bevel doen, dan zegt hij: “Wij hebben het gedaan.” Zoals een koning zou kunnen zeggen: “Wij veroverden dit land en versloegen dit leger.”
(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 5, blz. 128)

En Allah weet het beter.

Sheikh Moehammad Saalih al-Moenadjjid
Islam.qa.com

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden