Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Wat voor een boek is de Koran?

De Koran is het Woord van de Heer van de werelden. Allah heeft de Koran geopenbaard aan Zijn Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) om de mensheid te leiden vanuit de duisternissen naar het Licht.

“Hij is Degene Die de duidelijke Verzen aan Zijn dienaar heeft neergezonden, opdat Hij jullie vanuit de duisternis naar het Licht zal voeren.”
(Hoofdstuk (57) al-Hadied, vers 9.)

Allah heeft ons in de Koran bericht over de vroegere en latere generaties en over de schepping van de hemelen en aarde. Hij heeft tot in de details uitgelegd wat er toegestaan en verboden is, wat de fundamenten van goede manieren en moraliteit zijn, hoe de wijze van het aanbidden moet zijn, hoe de omgang met anderen dient te zijn, hoe de Profeten en rechtschapenen hebben geleefd en wat de beloning en bestraffing voor de gelovigen en ongelovigen is. Hij heeft het Paradijs en de Hel daarin beschreven, en de verblijfplaatsen van de gelovigen en ongelovigen. Hij heeft de Koran als een verduidelijking gemaakt voor alle zaken.

“En Wij hebben aan jou het Boek (d.w.z. de Koran) neergezonden, als verduidelijking voor alle zaken en als Leiding, Genade en verheugende Tijding voor de moslims.”
(Hoofdstuk (16) an-Nahl, vers 89.)

De Koran geeft helderheid over de Namen en Eigenschappen van Allah en al hetgeen Allah heeft geschapen. De Koran roept ons op om te geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers en de Laatste Dag.

“De Boodschapper (Mohammed) gelooft in dat wat er van zijn Heer aan hem is neergezonden, en de gelovigen (ook). Allen geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. (Zij zeggen:) “Wij maken geen onderscheid tussen Zijn Boodschappers.” En zij zeggen: “Wij luisteren en wij gehoorzamen. (Wij wensen) Uw Vergeving, onze Heer, en tot U is de Terugkeer.”
(Hoofdstuk (2) al-Baqarah, vers 285.)

De Koran omschrijft de Dag des Oordeels en wat er gebeurt na de dood. Ook wordt de wederopstanding, de samenkomst en de beoordeling van de daden na de dood en het tot verantwoording roepen van iedere persoon voor zijn daden hierin beschreven. Verder wordt het bassin, de brug over de Hel, de Weegschaal (waarin de daden zullen worden gewogen), de zegeningen en kwellingen en het verzamelen van de mensheid op die Dag beschreven.

“Allah, er is geen god dan Hij. Hij zal jullie zeker verzamelen op de Dag der Opstanding, (de Dag) waarover geen twijfel bestaat. En wie is er waarachtiger in zijn woord dan Allah?”
(Hoofdstuk (4) an-Nisaa’, vers 87.)

De Koran roept ons op de Tekenen van Allah in het universum te onderzoeken en de verzen van de Koran te overpeinzen.

“Zeg (o Mohammed): “Zie wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt (aan tekenen).””
(Hoofdstuk (10) Yoenoes, vers 101.)

“Denken zij dan niet na over de Koran, of zitten er sloten op hun harten?”
(Hoofdstuk (47) Mohammed, vers 24.)

De Koran is het Boek van Allah en is bestemd voor de gehele mensheid.

“Voorwaar, Wij hebben aan jou (o Mohammed) het Boek voor de mensen met de Waarheid neergezonden. Dus wie geleid wordt, dit is voor zichzelf (d.w.z. in zijn voordeel). En degene die afdwaalt, dwaalt slechts ten nadele van zichzelf af. En jij bent niet hun zaakwaarnemer.”
(Hoofdstuk (39) az-Zoemar, vers 41.)

De Koran bevestigt de voorgaande hemelse Boeken zoals de Thora en de Bijbel en is een getuige voor deze boeken.

“En Wij hebben het Boek (d.w.z. deze Koran) met de Waarheid aan jou neergezonden, ter bevestiging van het Boek dat daarvóór was (geopenbaard) en om daarover (d.w.z. over de oude Boeken) te waken.”
(Hoofdstuk (5) al-Maa’idah, vers 48.)

Nadat de Koran werd geopenbaard werd dit, tot het aanbreken van het Uur, hét Boek voor de gehele mensheid. Eenieder die niet in de Koran gelooft en wat er in staat, is een ongelovige die bestraft zal worden op de Dag van de Wederopstanding.

“Maar degenen die Onze Tekenen verloochenen, de Bestraffing zal hen treffen vanwege het verderf dat zij zaaiden.”
(Hoofdstuk (6) al- An’aam, vers 49.)

Vanwege de grootsheid van de Koran met betrekking tot de tekenen, wonderen, parabels, leringen en voeg daar aan toe, de welbespraaktheid en uitmuntende stijl zegt Allah over de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Als Wij deze Koran zouden neerzenden aan een berg, dan zouden jullie deze zeker nederig zien splijten, uit vrees voor Allah. En zo stellen Wij de voorbeelden voor de mensen, opdat zij zullen nadenken.”
(Hoofdstuk (59) al-Hashr, vers 21.)

Allah, de Verhevene, daagt de mens en djinn uit om met het gelijke aan de Koran te komen, dan wel een gelijk hoofdstuk of vers. Maar zij hebben dat nooit kunnen doen en zullen ook nimmer in staat zijn om met het gelijke aan de Koran te komen, Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

Zeg: “Als de mensen en de djinns zich zouden verzamelen om met het gelijke aan deze Koran te komen, dan zouden zij niet met het gelijke hieraan kunnen komen, ook al zouden zij elkaar (hierbij) helpen.”
(Hoofdstuk (17) al-Israa’, vers 88.)

Omdat de Koran het grootste Boek is van alle hemelse boeken, het meest complete, het meest perfecte en het laatst gezonden Boek is, heeft Allah de Boodschapper (vrede zij met hem) bevolen om dit te verkondigen (interpretatie van de betekenis):

“O Boodschapper, verkondig dat wat door jouw Heer aan jou is neergezonden. En als jij dat niet doet, dan heb jij Zijn Boodschap niet verkondigd. En Allah zal jou tegen de mensen beschermen. Waarlijk, Allah leidt het ongelovige volk niet.”
(Hoofdstuk (5) al- Maa’idah, vers 67.)

Vanwege het belang van dit Boek en de noodzaak en de behoefte die de gemeenschap heeft aan dit Boek, heeft Allah ons daarmee begunstigd. Hij heeft het aan ons doen neerdalen en beloofd er over te waken.

“Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (d.w.z. de Koran) neergezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.”
(Hoofdstuk (15) al-Hidjr, vers 9.)

(Fragment genomen uit het boek ‘Oesoelud-Dien il-Islaami’)
Sheich Mohammad ibnIbrahiem at-Toewadjri

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden